Kategorier
dugnad elbil Fasade generalforsamling infoskriv parkering

Til alle som bor i Furulia borettslag

Nye naboer

Vi ønsker nye andelseiere velkommen til borettslaget vårt 😊 Du finner nyttig informasjon på nettsiden vår, blant annet dette infoskrivet, www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook Furulia borettslag. Her må du/dere gjerne melde dere inn. 

Furulia borettslag er en del av NBBO. Du/dere finner derfor nyttig informasjon om økonomi, referat fra generalforsamlingen og annet her: Portalen (nbbl.no)

Styremøter

Vi hadde generalforsamling for ikke så lenge siden og da ble det valgt et nytt styre. Hvem som er med finner du i Portalen og på Furulia.no. Så langt i år har derfor styret bare hatt to møter. Neste møte er 31. mai. På styremøtene behandler vi saker som ble tatt opp på generalforsamlingen, slik som oppfølging av vedlikeholdsplanen 2023 – 2026, ny internettleverandør, bygging av elbilladere på parkeringen på taket av fellesgarasjen, kommunale avgifter i forbindelse med mulig vannlekkasje, rette opp avvik på terassetakene, få på plass et nytt firma som skal rydde og vedlikeholde grøntarealene i borettslaget osv. 

Ny internettleverandør

Med bakgrunn i vedtak av generalforsamlingen har borettslaget valgt å skifte internettleverandør. Styret har derfor sagt opp nåværende avtale med Telia fra og med 1. september i år, og inngått ny avtale med Telenor. Telenor vil levere sine tjenester i god tid før utløp av avtalen med Telia, slik at dette er godt innarbeidet innen 1. september. Det kommer mer informasjon når det begynner å nærme seg.

Bygging av elbilladere på parkeringen på taket av fellesgarasjen

Dette har blitt satt på vent og vi avventer Circle K’s og statens behandling av en eventuell salgsstopp av Easee-laderne som er installert i ladeanlegget vårt. Det er ingen fare med de laderne vi allerede har og vi kan bestille ladere for installasjon slik som før, men vi setter ikke opp noe nytt anlegg på fellesgarasjetaket før dette er avklart.

Rette opp avvik på terrassetak

I fjor høst hadde vi befaring for å se på alle takene som er bygd på mange terrasser i borettslaget. På befaringen avdekket vi mange avvik som eierne måtte rette opp i løpet av 2022. Det er ikke alle som har gjort dette, og vi vil derfor legge opp til en etterkontroll av dette i løpet av året.

Dugnader

Årets første dugnad, av fire, gikk av stabelen 4. mai, og vi hadde stort oppmøte. Hele 20 personer møtte opp. Dette er under ¼ av oss som bor her, men er likevel bra sammenlignet med de siste dugnadene. Neste dugnad skjer 7. juni, så sett av datoen allerede nå 😊

Parkering i borettslaget

Det er dessverre mange som parkerer der de ikke skal i borettslaget. Trenger man parkeringsplass skal du ta kontakt med parkering@furulia.no så løser vi det. Ettersom hyggelige beskjeder fra styret og naboer ikke har hjulpet, så har styret valgt å inngå en avtale med Park Nordic, disse vil håndheve reglene knyttet til parkering i borettslaget. Du får nærmere beskjed om hvordan dette vil foregå senere.  Men vi forsikrer om at alle som kommer på besøk til noen som bor her, fremdeles får parkere gratis på gjesteparkeringene. 

Nytt firma skal rydde og vedlikeholde grøntarealene våre 

Drammen Eiendomsdrift har trukket seg fra avtalen med oss da de fikk et større oppdrag. Vi har derfor inngått en ny avtale med Svemo Vaktmesterservice.

Vi ønsker alle som bor her, både nye og gamle, en riktig fin vår og sommer 😊

Hilsen fra styret i Furulia borettslag

Kategorier
Fasade infoskriv parkering

Plan for utvikling og vedlikehold

Styret har ansvar for vedlikehold av borettslaget. Under finner du vår plan for utvikling og vedlikehold.

Årlig vedlikehold

 • Brøyting og måking av borettslagets markerte arealer ihht. måkeplan – vinter
 • Vedlikehold av utearealer mtp. beplantning – vår/sommer
 • Sjekk av lekeplass – vår/sommer
 • Vask av søplepunkter
 • Vedlikehold av grillplass

Planlagt vedlikehold

 • 2021-2022
  • Renovering av fellesgarasjen
   • Skiftet lys og garasjeport
   • Vedlikeholdt betong
   • Tettet lekkasje
  • Etablering av ladealegg for ladbare kjøretøy inne i fellesgarasjen, felt A, B og C
  • Diverse utvendig vedlikehold på fasade
  • Sjekk av alle påbygg og pålegg til utbedring til andelseier
 • 2023-2026
  • Etablering av ladeanlegg for ladbare kjøretøy på taket til fellesgarasjen
  • Fortsatt lekkasje i fellesgarasjen, må utbedres
  • Utbedring av ødelagt asfalt ved inngangspartiene
  • Vannrør og kloakk i borettslaget – disse har en varighet på ca. 50 år og rørene våre er ca. 45 år gamle. Vi må foreta vedlikehold og vurdere om de er i god nok stand eller må byttes.
  • Luftkvalitet, utrede hvilke tiltak kan iverksettes ifb. dette.
  • Vinduer og dører, utrede om det er noen muligheter for å begrense varmetap. Dører og vinduer har lang levetid og vanligste årsaken til varmetap er dårlig isolasjon.
  • Trappestrøm – Ny utredning på om det går an å reparere dette eller om det må byttes in sin helhet. Evt. innhente tilbud og presentere på neste generalforsamling i 2024.
  • Varmepumpe – Ny utredning på om det går an å installere nyere type varmepumper mtp. støy og sluk på terrasse som har vært en utfordring tidligere.
  • Bytte ut enkelte av de ødelagte postkassene med noen av de vi har i reserve.
  • Se på bytte av Terasselemmer – undersøke om det har kommet ny teknologi som kan brukes på våre terrasser, gjerne så vedlikeholdsfritt som mulig.
Kategorier
dugnad dyrehold Fasade generalforsamling infoskriv parkering

Infoskriv september 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Styremøter:
Avholdte møter så langt i år: 18.1, 11.2, 7.3, 23.3, 25.4, 1.6. og 24.8 Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud og beslutning på firmaet som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre/fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, HMS-revisjon, rapporter på terrasse-tak, kontakt med Telia om misnøye fra brukere, økonomi/finansiering, vannlekkasjer og diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt to dugnader 20.4 og 15.6. Neste dugnad er 27.9 kl 18. Oppmøte ved styreboden innerst i veien. Vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut i slutten av året.

Beboermøtet:
Det planlagte beboermøtet fant sted på grill-plassen onsdag 31.8 kl 18. Åtte beboere og syv styremedlemmer deltok. Styret begynte med en orientering om saker med påfølgende refleksjoner og diskusjoner:

 • Beplantning uteområder – beplantning i våre skråninger er utfordrende pga mye stein og vanskelig mht vanning. Grøntarealet oppleves bedre stelt enn i fjor, men det er noen områder som bør ses på igjen. Styret går i dialog med Drammen Eiendomsdrift som tar seg av dette. Forslag om at vi igjen ser på muligheten av kryp-planter og at styret kontakter kommunen mht en forespørsel om å ta det høye ugresset ned mot skolen to ganger ila sommeren. Ikke bare like før skolestart.
 • Inngangspartiene – Vi minner om at alle har plikt til å holde inngangspartiet sitt og området som hører med til leiligheten ryddig og ordentlig. Dette gjelder maling av hvit mur som hører til, beplantning og gjenstander utenfor. Gelendrene i trappeløp skal holdes fritt for busker og planter. Styret har et tilbud fra Drammen Eiendomsdrift på pussing/maling av mur på 2500 kr. Det er også mulig å få et tilbud på beplantning utenfor leilighetene. Ta kontakt med dem direkte hvis dette er aktuelt. Mailadresse: martin@drammeneiendomsdrift.no
 • Vasking/feiing av parkeringsanlegg – vi er fornøyd med store deler av jobben som ble gjort, men forslag om at også uteparkeringen blir vasket, ikke bare feid.
 • Asfalt – styret har bestilt befaring og vil budsjettere med asfalt-arbeide på området ila 2022/2023/2024
 • Vann/avløp – styret vil bestille kontroll av alle blokker pga. høyre vannregninger, vi mister det er vannlekkasjer vi ikke finner ut av.
 • Verktøy til utlån – elektrisk hekkesaks og annet verktøy lånes ut ved behov. Kontakt vaktmester. Forslag om å planlegge dugnader litt tidligere på høsten.
 • Rømningsvei – skilleveggen på teraassene er rømningsvei, hold området fritt for ting.
 • Bjeffing og bråk – husk at vi bor tett!! Ta hensyn og prøv å snakk med naboen om det er noe som forstyrrer, gjerne før frustrasjonsnivået blir høyt.
 • Internett – avtalen er i ferd med å gå ut. Vi kommer til å jobbe for å få inn tilbud fra flere ulike tilbydere og legger det frem for avstemming på generalforsamlingen rundt mars 2023.
 • Lading el-bil – styret ser på muligheten for å utvide lade-tilbudet til å gjelde taket på fellesgarasjen. Det ble kommentert at det er dyrt for ladeboks for den enkelte, men det finnes mulighet for avdragsbetaling via Circkle K. Ta kontakt med dem direkte.
 • Snømåking – styret oppfordrer alle til å følge planen for snømåking, dette er viktig!! Husk også å strø i «dine trapper» Det er mulig å søke om å få hjelp til dette. Beboere skadet seg i fjor pga manglende måking, is som ble liggende uten strøing osv. Det SKAL uten unntak brukes istiner som er egnet for betongtrapper og dette finner dere i kassen foran vaktmesterboden (ved snuplassen).
 • Vi trenger flere i snømåkings-teamet, noen med overskudd og litt treningsbehov som melder seg?? Ta kontakt med styret. Man blir forsikret via borettslaget.
 • Parkering – det er observert at noen fra andre borettslag parkerer hos oss. Forslag om bom med sms som åpner denne. Styret undersøker muligheter her. Det er også stadig beboere hos oss som står feilparkert på gjesteplassene. Husk at disse kun er til gjester!
 • Sjekkliste leilighet – styret ønsker å få en oversikt over mangler og skader på utvendig bygg, vinduer, dører, terrasser mm og vil sende ut en sjekkliste som vi ber alle beboere fylle ut og returnere. Vent på nærmere beskjed.
 • Gjennomkjøring ved snuplassen – ble foreslått bom i stedet for steiner. Disse blir flyttet på av noen som kjører gjennom. Vi er i kontakt med nabo-borettslag om spleising på bom.
 • Utbedring av lett-tak på terrasser – Det var en befaring på alle lett-tak på terrassene høst 2021. Frist for utbedring innen utgangen av 2022.


Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en fin og fargerik høst! 😊

Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

Kategorier
dugnad dyrehold Fasade infoskriv

Infoskriv mai 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Disse nyhetsbrevene kommer på oppslagstavlen og digitalt, men legges ikke lenger i alle postkasser.

Hyppigere informasjon: Styret fikk tilbakemelding på beboermøtet etter generalforsamlingen om at det var ønskelig med hyppigere informasjon til beboerne, dette vil vi tilstrebe.

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i, gjerne bruk QR koden på oppslagstavlene.

Styremøter:
Styret har avholdt fem møter så langt i år. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud fra firmaer som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre, fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, samt diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt en dugnad 20.4. Neste dugnad blir onsdag 15.6 kl.18-20. Oppmøte ved styreboden innerst i veien. Vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut i slutten av året.

Uteområder 1:
Vi minner om at alle har plikt til å holde inngangen sin og området som hører med til leiligheten ryddig og ordentlig. Dette gjelder maling av hvit mur som hører til, beplantning og gjenstander utenfor. Gelendrene i trappeløp skal også holdes fritt for busker og planter sånn at de kan brukes, dette er viktig for alle som har behov for støtte. Fint om alle tar en liten vår-sjekk. Dette er stadfestet i våre husordensregler og/eller vedtekter.

Uteområder 2:

Etter en anbudsrunde har vi funnet et firma som tilbyr kontinuerlig vedlikehold av utearealet når det gjelder beplantning, busker og gress, samt spyling av garasjene på våren for å få ut salt og grus. I tillegg ønskes løsninger for å utbedre stygge skråninger mm. Styret planlegger også å utbedre ødelagt asfalt og forvitret støp i trappene, i løpet av 2022/2023.

Katter:
Takk til katte-eiere som har tatt grep og holder sine katter inne. Det er nå færre katter på området, men fremdeles er det noen som streifer ute. Det henstilles til alle katte-eiere å holde kattene inne i henhold til borettslagets vedtekter. Det er kjedelig for naboen å oppleve at katten deres kommer på besøk, selv om det noen gang kan være trivelig med besøk er det ikke alltid ønskelig.

Fellesgarasjen:
Det er satt inn ny port i fellesgarasjen. Borettslaget har byttet til en leverandør som holder til i nærheten. Dette vil gjøre det lettere mht .vedlikehold og reparasjoner av våre bommer og porter.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Arbeidet med pussing/maling av betong er ferdigstilt, gelender festes og ferdigstilles så fort som mulig.

Utbedring av lett-tak på terrasser:
Det har vært en befaring på alle lett-tak på terrassene høst 2021. Ansvarlig snekker fant en del som må utbedres og rettes opp i. Alle beboere som har fått avvik på lett-tak i denne sammenheng, vil få beskjed i løpet av våren, med frist for utbedring innen utgangen av 2022.

Grillplass:
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende mail til styret for booking! 

Lekeplassen: 
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en deilig vår og en god 17.mai!

Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

Kategorier
Fasade

Valgfrie fasadeløsninger

 • Glassoverbygg for terrasser eller balkonger  (Isolert eller uisolert)
 • Lett-tak (Farge burmateak)
 • Levegg
 • Heve-/skyvedør
 • Vindu til bad
 • Markise

Styret har fått myndighet av generalforsamlingen til å godkjenne søknader om valgfrie løsninger dersom søknadene ligger innenfor standardiserte rammer.

Hovedregelen er at konstruksjon blir oppført i henhold til de krav som fremkommer av byggetegning og utført av fagfolk med ansvarsrett.

De av dere som ønsker å søke om bygging av valgfrie løsninger må henvende seg til styret.

Når det kommer til valg av markise skal dette også søkes om hos styret. Skal man bytte stoff på markisen skal disse fargene benyttes: