Parkeringsregelement

Furulia borettslag ønsker å ha et miljø hvor barn og voksne kan ferdes trygt. Av den grunn er det kun i svært begrenset grad tillatt å kjøre inn i boligområdet.  
 
Alle adkomstveier skal, til enhver tid, være fri for parkerte kjøretøy slik at utrykningskjøretøy ikke hindres.

1. Parkeringsansvarlig:
Parkeringsansvarlig kan til enhver tid nås på denne e-posten:
parkering@furulia.no

2. Parkeringsområder:
I våre områder finnes det flere parkeringfelt. Alle tildeles 1 (en) biloppstillingsplass, ute, som betales via felleskostnadene med kr. 100,- pr mnd.

De er oppdelt slik:

Oversiktsbilde over parkering i borettslaget.

Felt A:
Biloppstillingsplass A1 til A15.

Det er tilrettelagt infrastruktur for lading av elbil/ladbar-hybrid på dette feltet.

Felt B:
Biloppstillingsplass B1 til B10.
Separat garasje B11 til B25 .

Det er tilrettelagt infrastruktur for lading av elbil/ladbar-hybrid på dette feltet.

Felt C:
Separat garasje C1 til C10.
Biloppstillingsplass C11 til C14.

Det er tilrettelagt infrastruktur for lading av elbil/ladbar-hybrid i separat garasjene.

Felt D:
Biloppstillingsplass D13 til D15, samt biloppstillingsplass D1-D12 ned mot skolen.

Felt E:
Biloppstillingsplass E1 til E32 på taket av fellesgarasjen.

Felt F:
Biloppstillingsplass F1 til F32 på inne i fellesgarasjen, det er tilrettelagt infrastruktur for lading av elbil/ladbar-hybrid på dette feltet.

Borettslaget har et fellesgarasjeanlegg med 30 plasser som koster kr. 380,- i tillegg pr. mnd. og 25 separatgarasjer som koster kr. 405,- i tillegg pr. mnd. Ved inngåelse av garasjeplass mister man uteplassen som følger med leiligheten.

Noen plasser tildeles som ekstra biloppstillingsplass etter parkeringskapasitet og behov for uteplasser. Ekstra biloppstillingsplass koster kr. 250,- pr. mnd. Søknad sendes styret v/parkeringsansvarlig.

Til alle endringer mht. parkering vil det påløpe et engangsbeløp som er et administrasjonsgebyr fra NBBO. NBBO fastsetter størrelsen på gebyret.

3. Generelle regler:
Andelseier plikter å påse at alle i husstanden er kjent med parkeringsreglementet.

For nødvendig kjøring i boligområdet gis det tilgang for av/pålessing i inntil 10 minutter. Husk å holde lav fart og vise hensyn, barn leker i våre områder.

MC parkering er ikke tillatt ved blokkene. Eget oppmerket parkeringsområde for MC finnes på parkeringsområde C og D.

Det er ikke tillatt å parkere på snuplass eller på skraverte områder.

Det er ikke tillatt for beboere å parkere på gjeste parkeringsplassene. Beboere = alle som har adresse i Furulia borettslag. Bilen vil bli rekvirert borttauet uten ytterligere varsel for eiers regning og risiko.

Ved besøk av sivilt utrykningskjøretøy, som har parkert i våre boligområder, må parkerings ansvarlig informeres omgående.

Alle parkerte/hensatte kjøretøy, vare-/camping- og båthengere m.m som er hensatt/parkert ved den enkelte bolig, på gjesteparkeringsplass, på snuplass, på nummererte eller unummererte parkeringsplasser eller på skraverte områder er forbudt og vil medføre borttauing.

4. Gjesteparkering
Felt A, rett ovenfor Felt A er det en merket gjesteplass ved søple punktet. Samt 8 gjeste parkeringsplasser på felt A.

Snuplassen har en merket gjesteparkering for funksjonshemmede

Gjesteplassene kan kun benyttes av gjester. Ingen beboer har anledning til å parkere på disse plassene. Overtredelse av denne bestemmelsen vil medføre borttauing uten varsel.

Beboerne plikter å informere sine gjester om parkeringsreglementet.

5. Reserverte plasser
Alle har krav på å få en biloppstillingsplass ute, leien kr. 100,- er inkludert i fellesutgiftene.

Alle nummererte plasser er reserverte plasser. Beboerne plikter å informere sine gjester om dette.

Ønsker ikke beboer å benytte biloppstillingsplassen må dette meldes til parkeringsansvarlig som da vil disponere plassen. Endring av dette forholdet må meldes parkeringsansvarlig for tildeling av ny biloppstillingsplass.

Dersom beboer ønsker garasjeplass i fellesgarasjen eller separatgarasje, må han/hun søke styret v/parkeringsansvarlig.

Dersom det tildeles garasjeplass, mister man uteplassen og plassen disponeres av borettslaget.

Det gjelder egne regler for bruk av garasje som fremkommer av kontrakten som skrives ved overtagelse av garasjeplass.

6. Tildeling

Alle plasser tildeles av parkeringsansvarlig.

Biloppstillingsplassen følger ikke leiligheten og ved salg disponeres plassen av parkeringsansvarlig. Ny eier må kontakte parkeringsansvarlig for tildeling av biloppstillingsplass.

Det benyttes venteliste når alle garasjeplasser og eventuelle ekstra biloppstillingsplasser er utleid. Ansiennitet på venteliste følger søknadsdato.

Ved tildeling av garasjeplass, mottas portåpner og nøkkel mot kvittering på innbetalt depositum på kr. 1000,-.  

Godtar man tilbud om garasjeplass, skal det skrives kontrakt på leieforholdet som underskrives av leietaker og parkeringsansvarlig på vegne av borettslaget. Kontrakten utferdiges i to eksemplarer hvorav en til hver part i leieforholdet.

7. El-bil og ladbar hybrid
Det er kun tillat med lading av el-bil eller ladbar hybrid med ladeboks som bestilles fra Circle K.
Ladeløsningen administreres av Circle K mer informasjon finnes her: Lading av el-bil/ladbar hybrid

8. Opphør av leieforhold
1. Disposisjonsretten for biloppstillingsplass faller bort og opphører ved flytting fra boenheten.
2. Oppsigelse av garasjeleie skal sies opp, skriftlig til styret ved parkeringsansvarlig med 1(en) måneds varsel.
3. Oppstillingsplass og garasje skal være ryddet og rengjort innen oppsigelsestiden. Overholdes ikke dette, vil den bli ryddet og rengjort for tidligere leiers regning.
4. Portåpner og nøkkel til felles-/separatgarasje leveres styret ved parkeringsansvarlig. Depositum tilbakebetales når kontonummer blir oppgitt.

9. Mislighold
1. Vesentlig mislighold av parkeringsreglementet gir Furulia borettslags styre rett til, med 1 (en) måneds varsel, å si opp andelseiers disposisjonsrett av biloppstillingsplassen.
2. Dersom man fortsatt benytter biloppstillingsplass eller garasje etter at disposisjonsretten er sagt opp, kan styret og parkeringsansvarlig, uten ytterligere varsel, kreve kjøretøyet tauet bort.

10. Vedlikehold
Nødvendig vedlikehold av parkeringsarealet besørges av borettslaget.  

Snøbrøyting skjer for borettslagets regning.

Biloppstillingsplassene og området foran separatgarasje skal i hovedsak holdes ren for snø av den som disponerer plassen.

Borettslaget eller den de bemyndiger, kan kreve biler flyttet hvis de står til hinder for vedlikeholdsarbeid.  Dersom dette gjelder biloppstillingsplassene, skal det sendes ut varsel en uke før arbeidet igangsettes.  

11. Annet
Ved tap av port og bomåpner vil man få en ny mot innbetaling av nytt depositum på kr. 1000,-

Ved tap av nøkkel til felles- og separatgarasje vil man få ny mot en kostnad på kr. 600,-

Parkeringsarealet kan ikke benyttes til vask, reparasjon eller vedlikehold som kan være miljøskadelig eller på annen måte sette spor etter seg (oljesøl m.m).

Parkeringsarealet skal ikke benyttes til hensetting/lagring av gjenstander.