Husordensregler og plikter

Andelshavers plikter

 • Alle plikter å bruke godkjente håndverkere når det skal gjøres endringer i det elektriske eller skal fornye wc, badet og kjøkkenet. Dokumentasjon på utført slikt arbeid skal sendes til styret for arkivering.
 • Ansvar for utførelse av beising og lignende på dører, vinduer og terrasse.
 • Ansvar for egen innbo forsikring.
 • Ansvar for alt innvendig vedlikehold. (Borettslaget dekker utskifting av de originale blå varmtvannstankene og gammel stoppekran, dersom dette gjøres tilgjengelig under oppussing av bad, etter søknad til styret.)
 • Ansvarlig for at elektriske installasjoner er i forskriftsmessig stand til enhver tid.
 • Ansvar for rengjøring og snømåking av terrassen, inngangsparti, trapp (etter gjeldende måkeplan), sluk, gulv (membran/papp) med mer.
 • Ansvar for montering og vedlikehold av røykvarslere, dette inkluderer skifte av batteri minst 1-en gang pr år. (Alle leiligheter skal ha fått installert to røykvarslere nede i første etasje av Norsk Brannvern, samt at vi har en brannvarsler oppe i andre etasje som er koblet opp til et fellesanlegg.)
 • Ansvar for vedlikehold av vannlås i vask på bad, wc og kjøkken.
 • Ansvar for vedlikehold av sluk på bad og merking av stoppekran på wc.

Borettslagets plikter

 • Bygningsmessige konstruksjoner, samt forsikring for disse.
 • Felles rør, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom leiligheten eller i grunnen.
 • Internett og TV-installasjoner.
 • Brøyting og strøing av borettslagets felles adkomstveier.
 • Vedlikehold og/eller forvaltning av bygg, elektriske installasjoner, lekeplass, garasje- og parkeringsplassene.

Husordensregler

Alminnelige bestemmelser 

 1.  Alle som bor eller oppholder seg i blokkene plikter å vise hensynsfullhet og ansvarsfølelse.
 2. Andelseier plikter å sette seg inn i vedtekter, husregler og bestemmelser som gjelder i borettslaget og etterkomme disse.
 3. Ved oppussing, skal det være stille fra kl. 21.00. Ellers skal det vises hensyn i forbindelse med helg.
 4. Bruk av vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel og andre redskaper som kan forstyrre avsluttes før kl.23.00.
 5. Det skal ikke være unødig bråk mellom kl. 23.00 og 09.00. Naboer må varsles dersom man skal ha fest.
 6. For å øke trivselen i borettslaget plikter den enkelte andelseier å holde sitt inngangsparti samt grøntareal ryddig og tiltalende. Om vinteren plikter andelseier å følge plan for snømåking og holde trappene og repos fri for snø og is.
 7. Musikkundervisning eller annen økonomisk virksomhet i leiligheten som kan medføre sjenanse for andre beboere er ikke tillatt.
 8. Brudd på husreglene rapporteres skriftlig til styret.

Forsikring
Andelseier plikter å ha innboforsikring. Ved skade på bygning skal styret kontaktes uten ugrunnet opphold. Andelseier kan ikke kontakte borettslagets forsikringsselskap.

Parkering 
Andelseier må gjøre seg kjent med parkeringsreglementet og etterkomme dette. Respekter at gjesteparkering skal forbeholdes gjester. Overtredelser vil medføre borttauing, for eiers regning og risiko, uten ytterligere varsel.

Søppel
Søppelpunktene skal benyttes til husholdningsavfall. Søppel skal sorteres i matavfall, restavfall, papir, plast og glass/metall. Alt avfall som ikke kan kastes i beholderne må den enkelt frakte til gjenbruksstasjonen på Mile i Mjøndalen.

Terrassen 
Terrassen er naboens stuetak og derfor ingen lekeplass. Ta hensyn når du/dere bruker terrassen. Hopping, løping, fotballsparking, sykling etc. vil gi sjenerende støy hos naboen under.

 1. Oppgave vår, sommer og høst: Sjekk at sluket til enhver tid er åpent og fritt for løv og annet rusk.
 2. Oppgave vinter: Styret varsler når det er nødvendig med måking av terrassene og balkongene.
 3. Grilling: Elektrisk grill og gassgrill kan benyttes på terrassene/balkongene. På grunn av brannfare og miljøhensyn er det ikke tillatt å bruke engangsgrill eller kullgrill på terrassene/balkongene.
 4. Det er ikke tillatt å ha noen form for basseng på terrassene.

I borettslagets vedtekter finner man regler for tilvalg på terrasse.

Parabol 
Dersom andelseier ønsker å montere parabolantenne, må det søkes om tillatelse fra styret før montering kan iverksettes.

Husdyrhold 
Det er kun tillatt med ett firbeint dyr pr. husstand. De som pr. 15.03.17 har flere firbeinte dyr, kan beholde disse så lenge dyrene lever. Ved anskaffelse av firbeinte dyr, skal søknad sendes styret før dyret anskaffes.
Innenfor borettslaget område gjelder det båndtvang for firbente dyr hele året.
Eier er ansvarlig for all skade dyret gjør, det være seg bygning eller uteareal. Dyret må ikke være til ulempe for andre med aggressiv opptreden eller utidig bjeffing eller uling. Eieren skal straks fjerne ekskrementer etter dyret og kaste det i de oppsatte grønne søppelboksene i borettslaget.
Mating av fugler eller dyr kan trekke rotter og andre skadedyr til husene og er derfor ikke tillatt.

Trampoline 
Det er ikke tillatt å plassere trampoline i borettslaget.

Oppbevaringsboder
Det er ikke tillatt å plassere oppbevaringsboder ved inngangspartiet eller under balkongene ved de nederste leilighetene. Ved Oppbevaring av ved, for leiligheter med mulighet for å sette inn ovn, skal være i boder eller på terrasse. Det er ikke tillatt å plassere vedstabler langs blokkenes fasade.

Brannvarslingsanlegg 
Felles brannvarslingsanlegg med detektor er montert i andre etasje.
Det er ikke tillatt å skru ned, demontere eller flytte detektoren.
Ved maling og annen oppussing skal detektoren dekkes med tilhørende rød kopp for å unngå unødig utløsing av brannalarm. Ved matlaging som gir mye stekos, må detektoren dekkes til med den røde koppen for å unngå unødig utløsning av brannalarm. Dersom det mangler rød kopp til å dekke detektoren med, kontakt vaktmester.

Ta godt var på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører borettslaget – og dermed beboerne – unødvendige utgifter.

Vedtekter, reglement og instrukser som gjelder i borettslaget som alle plikter å gjøre seg kjent med: 

 • Vedtekter siste revidert 12.03.21
 • Husordensregler og andelseiers plikter sist revidert 03.04.17
 • Parkeringsreglement sist revidert 12.03.21
 • Egenkontrollskjema brannsikring
 • Branninstruks
 • Søknad om husdyrhold