Kategorier
dugnad elbil Fasade generalforsamling infoskriv parkering

Til alle som bor i Furulia borettslag

Nye naboer

Vi ønsker nye andelseiere velkommen til borettslaget vårt 😊 Du finner nyttig informasjon på nettsiden vår, blant annet dette infoskrivet, www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook Furulia borettslag. Her må du/dere gjerne melde dere inn. 

Furulia borettslag er en del av NBBO. Du/dere finner derfor nyttig informasjon om økonomi, referat fra generalforsamlingen og annet her: Portalen (nbbl.no)

Styremøter

Vi hadde generalforsamling for ikke så lenge siden og da ble det valgt et nytt styre. Hvem som er med finner du i Portalen og på Furulia.no. Så langt i år har derfor styret bare hatt to møter. Neste møte er 31. mai. På styremøtene behandler vi saker som ble tatt opp på generalforsamlingen, slik som oppfølging av vedlikeholdsplanen 2023 – 2026, ny internettleverandør, bygging av elbilladere på parkeringen på taket av fellesgarasjen, kommunale avgifter i forbindelse med mulig vannlekkasje, rette opp avvik på terassetakene, få på plass et nytt firma som skal rydde og vedlikeholde grøntarealene i borettslaget osv. 

Ny internettleverandør

Med bakgrunn i vedtak av generalforsamlingen har borettslaget valgt å skifte internettleverandør. Styret har derfor sagt opp nåværende avtale med Telia fra og med 1. september i år, og inngått ny avtale med Telenor. Telenor vil levere sine tjenester i god tid før utløp av avtalen med Telia, slik at dette er godt innarbeidet innen 1. september. Det kommer mer informasjon når det begynner å nærme seg.

Bygging av elbilladere på parkeringen på taket av fellesgarasjen

Dette har blitt satt på vent og vi avventer Circle K’s og statens behandling av en eventuell salgsstopp av Easee-laderne som er installert i ladeanlegget vårt. Det er ingen fare med de laderne vi allerede har og vi kan bestille ladere for installasjon slik som før, men vi setter ikke opp noe nytt anlegg på fellesgarasjetaket før dette er avklart.

Rette opp avvik på terrassetak

I fjor høst hadde vi befaring for å se på alle takene som er bygd på mange terrasser i borettslaget. På befaringen avdekket vi mange avvik som eierne måtte rette opp i løpet av 2022. Det er ikke alle som har gjort dette, og vi vil derfor legge opp til en etterkontroll av dette i løpet av året.

Dugnader

Årets første dugnad, av fire, gikk av stabelen 4. mai, og vi hadde stort oppmøte. Hele 20 personer møtte opp. Dette er under ¼ av oss som bor her, men er likevel bra sammenlignet med de siste dugnadene. Neste dugnad skjer 7. juni, så sett av datoen allerede nå 😊

Parkering i borettslaget

Det er dessverre mange som parkerer der de ikke skal i borettslaget. Trenger man parkeringsplass skal du ta kontakt med parkering@furulia.no så løser vi det. Ettersom hyggelige beskjeder fra styret og naboer ikke har hjulpet, så har styret valgt å inngå en avtale med Park Nordic, disse vil håndheve reglene knyttet til parkering i borettslaget. Du får nærmere beskjed om hvordan dette vil foregå senere.  Men vi forsikrer om at alle som kommer på besøk til noen som bor her, fremdeles får parkere gratis på gjesteparkeringene. 

Nytt firma skal rydde og vedlikeholde grøntarealene våre 

Drammen Eiendomsdrift har trukket seg fra avtalen med oss da de fikk et større oppdrag. Vi har derfor inngått en ny avtale med Svemo Vaktmesterservice.

Vi ønsker alle som bor her, både nye og gamle, en riktig fin vår og sommer 😊

Hilsen fra styret i Furulia borettslag

Kategorier
infoskriv

Infoskriv

Annerledes Året 2021 er nå passert. Vi har opplevd opp- og nedturer som for det meste relaterer seg til pandemien. Det har til tider vært vanskelig for styret å få arbeider som var igangsatt unnagjort på lovet/ønsket tid. Det har med andre ord vært mye frustrasjon, men på tross av alle forsinkelser etc., er vedlikeholdsplanene som ble satt for år 2021 straks i boks.

Et riktig Godt Nytt År ønskes dere alle fra styret i Furulia borettslag.

Oppdatering hittil 4. kvartal 2021:

Nye beboere: 
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 4. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag!

Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i. 


Dugnader 2021:
4 dugnader er avholdt i år, og vi takker for et godt oppmøte. Refusjon av dugnadspenger til de som har deltatt er allerede utbetalt.

El-bil ladning:
Ladestasjonene er oppsatt og det er klart for bestilling hos vår leverandør Circle K. For mer informasjon se egen nyhet om dette: https://furulia.no/2022/01/10/bestilling-av-elbillader/

Fellesgarasjen:
Der er mesteparten av arbeidet ferdig, det eneste som gjenstår er bytte av hovedporten, da denne er svært gammel og har gått i stykker tre ganger allerede. Da er det på tide å bytte port, vi har vært i kontakt med flere leverandører og fått tilbud fra 3, det vil velges en leverandør på neste styremøte den 18. januar.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Der har vi endelig fått malt opp og fått satt opp beslag. Eneste som gjenstår er rekkverkene, dette blir tatt så fort leverandøren har mulighet.

Kommunale avgifter (Vann):
Som tidligere beskrevet, venter vi på siste avregning av kommunale avgifter vedr. ny vannmåler i Blokk J, for å kunne kontrollere om det har gjort utslag på regningen. Denne kommer først i mars/april.

Gjesteparkeringer:
Nå er 8 nye gjesteparkeringer på felt A på plass. Opplys dine gjester om dette, slik at vi slipper feilparkeringer langs Jupiterveien. Parkeringsansvarlig har tatt noen «stikk-prøver» for å sjekke om plassene benyttes riktig, og hittil ser det bra ut. Ingen registrert med adresse i vårt borettslag, men vi ser at vi kanskje må få opp skilt som viser hvor lenge man sammenhengende kan benytte plassene.

Vi ser også på andre tiltak som f.eks. at man får et gjesteparkerings P-bevis som kan gis til besøkende eller lignende.

Vi er dessverre blitt gjort oppmerksom på at det parkeres ulovlig i gangveien på nedre plan D mot skolen.Dette er strengt forbudt både med tanke på fremkommelighet for ambulanse og for brøytemannskap, dette må opphøre straks!

Kommunen er blitt varslet om feilparkeringen, da denne «veibanen» ligger under deres eiendom som en del av Jupiterveien.

Tak på terrassene:
De som har tak eller påbygg på terrassene har i løpet av høsten fått tilsyn av snekker som har sjekket om oppføring og vedlikehold er i tråd med våre forskrifter. Der det er mangler og feil i oppføring, vil det komme tilbakemelding til de det gjelder om å få utbedret det som ikke holder mål. Det er viktig at kvaliteten er tilfredsstillende mht helse, miljø og sikkerhet i borettslaget. Takk så langt for det gode samarbeidet i forbindelse med dette.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 30.11.2021 viser et overskudd på litt over 2,1 mill. Disponible midler (penger i banken) litt over 4 mill.
Vi venter fortsatt på flere sluttregninger etter de forskjellige vedlikeholdene, men dette er med i avsatte midler, så vi følger godt budsjett for år 2021. Budsjett for år 2022 er utarbeidet og vedlikeholdsplaner, som beskrevet i Høst infoskriv, er medberegnet. Våre banklån har siden år 2019 (som vi har tall fra) nå blitt nedbetalt fra 56,3 mill til 40,2 mill. Det er positivt! og på tross av de større rehabiliterings arbeider vi nå har hatt, har klart oss uten ytterligere banklån. Styret har i disse årene jobbet for å bygge opp økonomien i borettslaget igjen, og vi ser gode resultater av godt samarbeide hittil.
Budsjettet for år 2022 ble ferdigstilt før «raslingen» med høyere strømpriser, avgifter etc., men vi håper allikevel at dette ikke skal sprenge vårt budsjett for året som kommer.

Katter:
Vi har strenge regler mht dyrehold i borettslaget og søknad skal sendes styret. Det er registrert flere katter som streifer utendørs nå. En beboer hadde møtt på fem stykker da vedkommende gikk en ettermiddagstur i borettslaget. Vi har regler for at katter skal holdes innendørs eller i bånd ute, og styret ber katte-eiere om å overholde disse reglene.

Måkeplan:
På vår hjemmeside www.furulia.no, finner dere måkeplan som viser deres område for måking av trapper og platåer. Det er ingen endring på denne etter de 2 siste årene.
Er det spørsmål fra nye beboere, er det bare å ta kontakt.

Som kjent har vi et måketeam som kan benyttes om du/dere ikke selv har mulighet for å måke. Kontakt Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no. Her får dere nærmere info.

Kunne du forresten tenke deg å være med i måketeamet, så kontakt gjerne Kristian for en avtale/honorar.

Styret 2022

Fra valgkomiteen: Vi trenger kandidater til to styremedlemmer som velges for 2 år og to varamedlemmer som velges for 1 år. Sittende styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg. Ta kontakt med en av oss, snarest, om du ønsker å delta i styrearbeidet i Furulia eller om du har forslag til kandidater vi kan kontakte.

På valg er Kristian Reyes og Janne Løken Bjørklund, disse ønsker ikke gjenvalg. Varamedlemmer Nicholas Eristavi og Jan Erik Bjørklund er på valg og ønsker ikke gjenvalg. 

Styreleder George Eristavi, styremedlem Helle Fevang og styremedlem Prihtvi Raj Mehmi sitter 1 år til.

Det er sterkt ønskelig med et styremedlem med økonimibakgrunn og lang erfaring. Arbeidsoppgavene består av gjennomgang av våre kontrakter og regninger, samt godkjenning av disse. Gjennomgang av borettslagets økonomi, samt være med på å sette årlig budsjett og være en rådgiver for styret når det kommer til alle økonomiske beslutninger.

Det er ønskelig med et styremedlem som er svært organisert til å drifte parkeringen i borettslaget. Arbeidsoppgavene vil bestå av fordeling av parkeringsplasser, utdeling av brikker. Inngåelse av kontrakter med nye leietakere for parkering samt drift og oppfølging av alle våre parkeringsområder.

Ta kontakt med styret eller leder for valgkomiteen Sissel Knudsen på Facebook gruppen vår.