Kategorier
dugnad infoskriv parkering

Infoskriv november 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Styremøter:
Styret har avholdt åtte møter så langt i år, med et niende planlagt i midten av desember. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud og beslutning på firmaet som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre/fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, HMS-revisjon, rapporter på terrasse-tak, kontakt med Telia om misnøye fra brukere, økonomi/finansiering, vannlekkasjer, snømåking og diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt fire dugnader. Vi sliter med oppmøte på dugnadene, vi har i snitt 10-12 stk som møter opp av 94 boenheter. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut ved slutten av året.

Beboermøtet:
Det planlagte beboermøtet fant sted på grill-plassen onsdag 31.8. Åtte beboere og syv styremedlemmer deltok. Se forrige nyhetsbrev for mer informasjon.

Årlig kontroll fra Norsk Brannvern:
I september og november hadde Norsk Brannvern den årlige kontrollen av røykvarslere og brannslukningsapparater i våre leiligheter. Det er en utfordring å få med alle, men det legges opp til 2-3 besøk på ulike tidspunkt sånn at vi kan ha noen datoer å velge mellom. Hvis noen er bortreist eller ikke har mulighet til å være til stede, ville det være fint om en nabo fikk låne en nøkkel. Evnt ta kontakt med styret.

Julegran:
Vi setter, som vanlig, opp et juletre med lys på området i desember. Vi hadde planlagt julegrantenning, etter å ha luftet dette med flere beboere var tilbakemeldingen at dette ikke var ønskelig pga. for labert oppmøte på tidligere julegrantenning, samt både dugnad og beboermøte.

Overbygg og tak:
Husk at de som fikk avvik på kontroll av overbygg/terrassetak i høst sende styret dokumentasjon på at dette er utbedret innen utgangen av 2022.

Matavfallsposer:
Disse kan hentes i boden til vaktmester på hver dugnad. Utenom dette, ta kontakt med vaktmester.

Lys:
Vaktmester vil gå en runde og bytte lyspærer på uteområdet ila november. Siden vi har begrenset med lys, ville det være fint om alle skrur på utelyset sitt etter mørkets frambrudd. Da er det så mye triveligere og bedre å bevege seg utendørs 😊

Snømåking: Da har første snøfall kommet. Styret minner om at alle beboere er pliktig til å holde trappene utenfor sin leilighet ryddet for snø sånn at det er lett adkomst i alle trappeløp og gangveier. Se ansvars-plan for dette på Furulia.no. Borettslaget har være så heldige å ha beboere som har tilbudt snømåking mot et lite vederlag, dette har vi dessverre ikke muligheten til i år. Dersom noen ønsker å tilby arbeidskapasitet til dette formålet ta kontakt med styret. 

Gjesteparkering:
Det er viktig at ingen beboere opptar plassene på gjesteparkeringen. Vi har hatt gjentatte overtredelser i høst, og dette skaper mye frustrasjon for beboere og mye ekstra-arbeid for styret. Vi minner om at disse plassene er kun for gjester.

Port/bom i fellesgarasje:
Vi beklager at porten til fellesgarasjen i noen perioder har stått åpen, vår leverandør er informert og utbedrer stadig ulike årsaker til at den står oppe.

Bom på fellesgarasjetaket blir avviklet. Parkeringsansvarlig har tatt kontakt for innlevering av bombrikke og tilbakebetaling av depositum. Alle plassene på taket er nummererte og det er ingen andre enn de som har plass som skal parkere der.

Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet. Pga. økte kostander, vennligst se vedlagt dokument eller se skriv levert i postkasse for mer informasjon.

Endringer i styret: Styremedlem Prithvi har bedt om å tre av fra sine styreplikter og styret har akseptert dette, varaene Kristian og Janne går inn i hans sted.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en fin senhøst og en hyggelig førjulstid når den tid kommer 😊😊

November 2022 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

__________________________________________________________________________________
Kontakter: styret@furulia.no – 
parkering@furulia.no – forsikring@furulia.no – vaktmester@furulia.no

Kategorier
infoskriv

Infoskriv

Annerledes Året 2021 er nå passert. Vi har opplevd opp- og nedturer som for det meste relaterer seg til pandemien. Det har til tider vært vanskelig for styret å få arbeider som var igangsatt unnagjort på lovet/ønsket tid. Det har med andre ord vært mye frustrasjon, men på tross av alle forsinkelser etc., er vedlikeholdsplanene som ble satt for år 2021 straks i boks.

Et riktig Godt Nytt År ønskes dere alle fra styret i Furulia borettslag.

Oppdatering hittil 4. kvartal 2021:

Nye beboere: 
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 4. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag!

Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i. 


Dugnader 2021:
4 dugnader er avholdt i år, og vi takker for et godt oppmøte. Refusjon av dugnadspenger til de som har deltatt er allerede utbetalt.

El-bil ladning:
Ladestasjonene er oppsatt og det er klart for bestilling hos vår leverandør Circle K. For mer informasjon se egen nyhet om dette: https://furulia.no/2022/01/10/bestilling-av-elbillader/

Fellesgarasjen:
Der er mesteparten av arbeidet ferdig, det eneste som gjenstår er bytte av hovedporten, da denne er svært gammel og har gått i stykker tre ganger allerede. Da er det på tide å bytte port, vi har vært i kontakt med flere leverandører og fått tilbud fra 3, det vil velges en leverandør på neste styremøte den 18. januar.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Der har vi endelig fått malt opp og fått satt opp beslag. Eneste som gjenstår er rekkverkene, dette blir tatt så fort leverandøren har mulighet.

Kommunale avgifter (Vann):
Som tidligere beskrevet, venter vi på siste avregning av kommunale avgifter vedr. ny vannmåler i Blokk J, for å kunne kontrollere om det har gjort utslag på regningen. Denne kommer først i mars/april.

Gjesteparkeringer:
Nå er 8 nye gjesteparkeringer på felt A på plass. Opplys dine gjester om dette, slik at vi slipper feilparkeringer langs Jupiterveien. Parkeringsansvarlig har tatt noen «stikk-prøver» for å sjekke om plassene benyttes riktig, og hittil ser det bra ut. Ingen registrert med adresse i vårt borettslag, men vi ser at vi kanskje må få opp skilt som viser hvor lenge man sammenhengende kan benytte plassene.

Vi ser også på andre tiltak som f.eks. at man får et gjesteparkerings P-bevis som kan gis til besøkende eller lignende.

Vi er dessverre blitt gjort oppmerksom på at det parkeres ulovlig i gangveien på nedre plan D mot skolen.Dette er strengt forbudt både med tanke på fremkommelighet for ambulanse og for brøytemannskap, dette må opphøre straks!

Kommunen er blitt varslet om feilparkeringen, da denne «veibanen» ligger under deres eiendom som en del av Jupiterveien.

Tak på terrassene:
De som har tak eller påbygg på terrassene har i løpet av høsten fått tilsyn av snekker som har sjekket om oppføring og vedlikehold er i tråd med våre forskrifter. Der det er mangler og feil i oppføring, vil det komme tilbakemelding til de det gjelder om å få utbedret det som ikke holder mål. Det er viktig at kvaliteten er tilfredsstillende mht helse, miljø og sikkerhet i borettslaget. Takk så langt for det gode samarbeidet i forbindelse med dette.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 30.11.2021 viser et overskudd på litt over 2,1 mill. Disponible midler (penger i banken) litt over 4 mill.
Vi venter fortsatt på flere sluttregninger etter de forskjellige vedlikeholdene, men dette er med i avsatte midler, så vi følger godt budsjett for år 2021. Budsjett for år 2022 er utarbeidet og vedlikeholdsplaner, som beskrevet i Høst infoskriv, er medberegnet. Våre banklån har siden år 2019 (som vi har tall fra) nå blitt nedbetalt fra 56,3 mill til 40,2 mill. Det er positivt! og på tross av de større rehabiliterings arbeider vi nå har hatt, har klart oss uten ytterligere banklån. Styret har i disse årene jobbet for å bygge opp økonomien i borettslaget igjen, og vi ser gode resultater av godt samarbeide hittil.
Budsjettet for år 2022 ble ferdigstilt før «raslingen» med høyere strømpriser, avgifter etc., men vi håper allikevel at dette ikke skal sprenge vårt budsjett for året som kommer.

Katter:
Vi har strenge regler mht dyrehold i borettslaget og søknad skal sendes styret. Det er registrert flere katter som streifer utendørs nå. En beboer hadde møtt på fem stykker da vedkommende gikk en ettermiddagstur i borettslaget. Vi har regler for at katter skal holdes innendørs eller i bånd ute, og styret ber katte-eiere om å overholde disse reglene.

Måkeplan:
På vår hjemmeside www.furulia.no, finner dere måkeplan som viser deres område for måking av trapper og platåer. Det er ingen endring på denne etter de 2 siste årene.
Er det spørsmål fra nye beboere, er det bare å ta kontakt.

Som kjent har vi et måketeam som kan benyttes om du/dere ikke selv har mulighet for å måke. Kontakt Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no. Her får dere nærmere info.

Kunne du forresten tenke deg å være med i måketeamet, så kontakt gjerne Kristian for en avtale/honorar.

Styret 2022

Fra valgkomiteen: Vi trenger kandidater til to styremedlemmer som velges for 2 år og to varamedlemmer som velges for 1 år. Sittende styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg. Ta kontakt med en av oss, snarest, om du ønsker å delta i styrearbeidet i Furulia eller om du har forslag til kandidater vi kan kontakte.

På valg er Kristian Reyes og Janne Løken Bjørklund, disse ønsker ikke gjenvalg. Varamedlemmer Nicholas Eristavi og Jan Erik Bjørklund er på valg og ønsker ikke gjenvalg. 

Styreleder George Eristavi, styremedlem Helle Fevang og styremedlem Prihtvi Raj Mehmi sitter 1 år til.

Det er sterkt ønskelig med et styremedlem med økonimibakgrunn og lang erfaring. Arbeidsoppgavene består av gjennomgang av våre kontrakter og regninger, samt godkjenning av disse. Gjennomgang av borettslagets økonomi, samt være med på å sette årlig budsjett og være en rådgiver for styret når det kommer til alle økonomiske beslutninger.

Det er ønskelig med et styremedlem som er svært organisert til å drifte parkeringen i borettslaget. Arbeidsoppgavene vil bestå av fordeling av parkeringsplasser, utdeling av brikker. Inngåelse av kontrakter med nye leietakere for parkering samt drift og oppfølging av alle våre parkeringsområder.

Ta kontakt med styret eller leder for valgkomiteen Sissel Knudsen på Facebook gruppen vår.