Kategorier
infoskriv

Infoskriv

Annerledes Året 2021 er nå passert. Vi har opplevd opp- og nedturer som for det meste relaterer seg til pandemien. Det har til tider vært vanskelig for styret å få arbeider som var igangsatt unnagjort på lovet/ønsket tid. Det har med andre ord vært mye frustrasjon, men på tross av alle forsinkelser etc., er vedlikeholdsplanene som ble satt for år 2021 straks i boks.

Et riktig Godt Nytt År ønskes dere alle fra styret i Furulia borettslag.

Oppdatering hittil 4. kvartal 2021:

Nye beboere: 
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 4. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag!

Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i. 


Dugnader 2021:
4 dugnader er avholdt i år, og vi takker for et godt oppmøte. Refusjon av dugnadspenger til de som har deltatt er allerede utbetalt.

El-bil ladning:
Ladestasjonene er oppsatt og det er klart for bestilling hos vår leverandør Circle K. For mer informasjon se egen nyhet om dette: https://furulia.no/2022/01/10/bestilling-av-elbillader/

Fellesgarasjen:
Der er mesteparten av arbeidet ferdig, det eneste som gjenstår er bytte av hovedporten, da denne er svært gammel og har gått i stykker tre ganger allerede. Da er det på tide å bytte port, vi har vært i kontakt med flere leverandører og fått tilbud fra 3, det vil velges en leverandør på neste styremøte den 18. januar.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Der har vi endelig fått malt opp og fått satt opp beslag. Eneste som gjenstår er rekkverkene, dette blir tatt så fort leverandøren har mulighet.

Kommunale avgifter (Vann):
Som tidligere beskrevet, venter vi på siste avregning av kommunale avgifter vedr. ny vannmåler i Blokk J, for å kunne kontrollere om det har gjort utslag på regningen. Denne kommer først i mars/april.

Gjesteparkeringer:
Nå er 8 nye gjesteparkeringer på felt A på plass. Opplys dine gjester om dette, slik at vi slipper feilparkeringer langs Jupiterveien. Parkeringsansvarlig har tatt noen «stikk-prøver» for å sjekke om plassene benyttes riktig, og hittil ser det bra ut. Ingen registrert med adresse i vårt borettslag, men vi ser at vi kanskje må få opp skilt som viser hvor lenge man sammenhengende kan benytte plassene.

Vi ser også på andre tiltak som f.eks. at man får et gjesteparkerings P-bevis som kan gis til besøkende eller lignende.

Vi er dessverre blitt gjort oppmerksom på at det parkeres ulovlig i gangveien på nedre plan D mot skolen.Dette er strengt forbudt både med tanke på fremkommelighet for ambulanse og for brøytemannskap, dette må opphøre straks!

Kommunen er blitt varslet om feilparkeringen, da denne «veibanen» ligger under deres eiendom som en del av Jupiterveien.

Tak på terrassene:
De som har tak eller påbygg på terrassene har i løpet av høsten fått tilsyn av snekker som har sjekket om oppføring og vedlikehold er i tråd med våre forskrifter. Der det er mangler og feil i oppføring, vil det komme tilbakemelding til de det gjelder om å få utbedret det som ikke holder mål. Det er viktig at kvaliteten er tilfredsstillende mht helse, miljø og sikkerhet i borettslaget. Takk så langt for det gode samarbeidet i forbindelse med dette.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 30.11.2021 viser et overskudd på litt over 2,1 mill. Disponible midler (penger i banken) litt over 4 mill.
Vi venter fortsatt på flere sluttregninger etter de forskjellige vedlikeholdene, men dette er med i avsatte midler, så vi følger godt budsjett for år 2021. Budsjett for år 2022 er utarbeidet og vedlikeholdsplaner, som beskrevet i Høst infoskriv, er medberegnet. Våre banklån har siden år 2019 (som vi har tall fra) nå blitt nedbetalt fra 56,3 mill til 40,2 mill. Det er positivt! og på tross av de større rehabiliterings arbeider vi nå har hatt, har klart oss uten ytterligere banklån. Styret har i disse årene jobbet for å bygge opp økonomien i borettslaget igjen, og vi ser gode resultater av godt samarbeide hittil.
Budsjettet for år 2022 ble ferdigstilt før «raslingen» med høyere strømpriser, avgifter etc., men vi håper allikevel at dette ikke skal sprenge vårt budsjett for året som kommer.

Katter:
Vi har strenge regler mht dyrehold i borettslaget og søknad skal sendes styret. Det er registrert flere katter som streifer utendørs nå. En beboer hadde møtt på fem stykker da vedkommende gikk en ettermiddagstur i borettslaget. Vi har regler for at katter skal holdes innendørs eller i bånd ute, og styret ber katte-eiere om å overholde disse reglene.

Måkeplan:
På vår hjemmeside www.furulia.no, finner dere måkeplan som viser deres område for måking av trapper og platåer. Det er ingen endring på denne etter de 2 siste årene.
Er det spørsmål fra nye beboere, er det bare å ta kontakt.

Som kjent har vi et måketeam som kan benyttes om du/dere ikke selv har mulighet for å måke. Kontakt Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no. Her får dere nærmere info.

Kunne du forresten tenke deg å være med i måketeamet, så kontakt gjerne Kristian for en avtale/honorar.

Styret 2022

Fra valgkomiteen: Vi trenger kandidater til to styremedlemmer som velges for 2 år og to varamedlemmer som velges for 1 år. Sittende styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg. Ta kontakt med en av oss, snarest, om du ønsker å delta i styrearbeidet i Furulia eller om du har forslag til kandidater vi kan kontakte.

På valg er Kristian Reyes og Janne Løken Bjørklund, disse ønsker ikke gjenvalg. Varamedlemmer Nicholas Eristavi og Jan Erik Bjørklund er på valg og ønsker ikke gjenvalg. 

Styreleder George Eristavi, styremedlem Helle Fevang og styremedlem Prihtvi Raj Mehmi sitter 1 år til.

Det er sterkt ønskelig med et styremedlem med økonimibakgrunn og lang erfaring. Arbeidsoppgavene består av gjennomgang av våre kontrakter og regninger, samt godkjenning av disse. Gjennomgang av borettslagets økonomi, samt være med på å sette årlig budsjett og være en rådgiver for styret når det kommer til alle økonomiske beslutninger.

Det er ønskelig med et styremedlem som er svært organisert til å drifte parkeringen i borettslaget. Arbeidsoppgavene vil bestå av fordeling av parkeringsplasser, utdeling av brikker. Inngåelse av kontrakter med nye leietakere for parkering samt drift og oppfølging av alle våre parkeringsområder.

Ta kontakt med styret eller leder for valgkomiteen Sissel Knudsen på Facebook gruppen vår.

Kategorier
Uncategorized

Elbillading

Hei alle sammen, de fleste har lest informasjonen de har fått fra Circle K angående ladeløsningen vi skal få installert i borettslaget.

Vi har registrert at dere likevel har noen spørsmål som vi skal prøve å svare på her.

 • Selve ladeboksen eier man selv. Denne kjøper man direkte fra Circle K og linken til å kjøpe finner dere i vedlagt PDF.  

  Skal du flytte kan du ta denne ladeboksen med deg, eller selge den til noen andre i borettslaget. Men du må betale for at en elektriker tar den ned for deg.
 • Arbeidet med å sette opp ladeinfrastrukturen starter mot slutten av April og er forventet ferdig mot slutten av Mai.
 • Prisen for lading blir satt til 1,2kr pr kWh. (Men denne kan justeres dersom strømprisene skyter i været.) Dette inkluderer nettleie og en snitt strømpris for sommer/vinter.
 • Grunnen til at disse boksene koster mer er at disse har mer avansert teknologi, som gjør at alle boksene snakker sammen og fordeler strømmen (lastbalanserer) basert på hvor mange som lader samtidig.

  Dette er ekstra viktig for oss dra strømforsyningen inn til borettslaget er begrenset, og vi ikke kan ta oss råd til å betale over en million for å oppgradere trafoen. Ladeboksene vi skal bruke vil ha ladebrikke eller app-løsning slik at ingen kan sniklade på din regning.
 • De boksene vi kommer til å få i borettslaget her er ikke de samme som Circle K kjører tilbud på, vår er mer avansert og inkluderer i tillegg installasjon, derfor er prisen dyrere.
 • Prisen på hhv ca. 19 og 21 tusen INKLUDERER montering.
 • Det er slik at borettslaget må ta kostnaden på selve ladeinfrastrukturen, og dette er lagt inn i budsjettet vårt. Det er slik at loven sier at borettslaget i sin helhet skal betale for infrastrukturen og tilretteleggingen av denne.
 • Beboer som ønsker lademulighet står for boksen inkl montering, månedsabonnement for drift (60kr, denne ligger vanligvis på 78kr i mnd, men furulia har fått en bedre pris) og strømkostnadene 1,2kr per kWh.

På generalforsamlingen ble det også vedtatt følgende vedtektsendring:

5-3 Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybrid

 1. En andelseier som disponerer borettslagets parkeringsplass på borettslagets eiendom til eget bruk, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen i henhold til borettslagets parkeringsreglement. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 2. En andelseier som har rett til å parkere på borettslagets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan søke om parkeringsplass i henhold til parkeringsreglement om å få en plass som er tilrettelagt for at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 3. Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte andelseier, i henhold til parkeringsreglement og de avtaler borettslaget har med leverandør av tjenesten.

Håper dette var oppklarende, og hvis dere har noen spørsmål så send oss en e-post til styret@furulia.no.

Kategorier
Fasade

Valgfrie fasadeløsninger

 • Glassoverbygg for terrasser eller balkonger  (Isolert eller uisolert)
 • Lett-tak (Farge burmateak)
 • Levegg
 • Heve-/skyvedør
 • Vindu til bad
 • Markise

Styret har fått myndighet av generalforsamlingen til å godkjenne søknader om valgfrie løsninger dersom søknadene ligger innenfor standardiserte rammer.

Hovedregelen er at konstruksjon blir oppført i henhold til de krav som fremkommer av byggetegning og utført av fagfolk med ansvarsrett.

De av dere som ønsker å søke om bygging av valgfrie løsninger må henvende seg til styret.

Når det kommer til valg av markise skal dette også søkes om hos styret. Skal man bytte stoff på markisen skal disse fargene benyttes:

Kategorier
dyrehold

Dyrehold

Hos oss i Furulia er vi glade i dyr, likevel må alle som ønsker å ha dyr i vårt borettslag søke styret om dette før dyret anskaffes.

Det er kun tillatt med ett firbeint dyr pr. husstand. De som pr. 15.03.17 har flere firbeinte dyr, kan beholde disse så lenge dyrene lever. Man må søke på nytt hvis man skal anskaffe et nytt dyr.

Innenfor borettslaget område gjelder det båndtvang for firbente dyr hele året.

Eier er ansvarlig for all skade dyret gjør, det være seg bygning eller uteareal. Dyret må ikke være til ulempe for andre med aggressiv opptreden eller utidig bjeffing eller uling.

Eieren skal straks fjerne ekskrementer etter dyret og kaste det i de oppsatte grønne søppelboksene i borettslaget.

Mating av fugler eller dyr kan trekke rotter og andre skadedyr til husene og er derfor ikke tillatt.

Kategorier
Bruksoverlating Utleie

Bruksoverlating/utleie

I et borettslag er utgangspunktet at andelseier selv skal bo i boligen. Vi får likevel spørsmål om det er anledning for andelseier å overlate bruken av boligen til andre. Dette krever i utgangspunktet styrets samtykke, men betyr imidlertid ikke at styret står fritt til å avslå eller innvilge søknader.

Andelseieren vil i visse tilfeller ha krav på å få godkjenning. Når styret behandler en søknad har de ikke adgang til å være mer restriktive enn det loven pålegger dem, men de bør heller ikke være mer liberale. Den viktigste grunnen til dette er at hvis styret blir for liberale undergraver de brukereierprinsippet i borettslagsloven. Videre er det vanskelig å ha en ensartet praksis over tid dersom styret godtar bruksoverlating der lovens vilkår ikke er oppfulgt, mye bruksoverlating kan også svekke bomiljøet, og det er ingen tjent med.

Utdrag fra vedtektene fra Furulia Borettslag (09.03.2017)

4-2 Bruksoverlating

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for inntil tre år.

Andelseieren er en juridisk person

Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner

Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen

Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.

Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

Har en andelseier søkt styret om bruksoverlating plikter styret og gi et eventuelt avslag innen én måned jf. borettslagsloven § 5-7. Dersom avslag ikke er gitt innen denne fristen regnes søknaden som akseptert. 

Det er verdt å merke seg at det er brukeren som ved passivitet anses godkjent, ikke at
andelseieren får bruksoverlate som sådan. Det vil normalt også være andelseieren som må søke, ikke brukeren. 

Styret har altså ikke noen plikt til å besvare søk- nader fra bruker og vil derfor normalt heller ikke bli bundet av passivitetsregelen her.

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at dersom en bruker oppfører seg på en måte som innebærer brudd på borettslagets ordensregler eller vedtekter må styret reagere mot andelseieren, for eksempel gjennom et salgspålegg. Det er andelseierens ansvar at brukeren ikke utviser mislighold overfor borettslaget.

Det er også verdt å merke seg at ved salg av en borettslagsleilighet bortfaller en eventuell bruksoverlating.

Styret i Furulia og NBBO