Kategorier
Uncategorized

Elbillading

Hei alle sammen, de fleste har lest informasjonen de har fått fra Circle K angående ladeløsningen vi skal få installert i borettslaget.

Vi har registrert at dere likevel har noen spørsmål som vi skal prøve å svare på her.

 • Selve ladeboksen eier man selv. Denne kjøper man direkte fra Circle K og linken til å kjøpe finner dere i vedlagt PDF.  

  Skal du flytte kan du ta denne ladeboksen med deg, eller selge den til noen andre i borettslaget. Men du må betale for at en elektriker tar den ned for deg.
 • Arbeidet med å sette opp ladeinfrastrukturen starter mot slutten av April og er forventet ferdig mot slutten av Mai.
 • Prisen for lading blir satt til 1,2kr pr kWh. (Men denne kan justeres dersom strømprisene skyter i været.) Dette inkluderer nettleie og en snitt strømpris for sommer/vinter.
 • Grunnen til at disse boksene koster mer er at disse har mer avansert teknologi, som gjør at alle boksene snakker sammen og fordeler strømmen (lastbalanserer) basert på hvor mange som lader samtidig.

  Dette er ekstra viktig for oss dra strømforsyningen inn til borettslaget er begrenset, og vi ikke kan ta oss råd til å betale over en million for å oppgradere trafoen. Ladeboksene vi skal bruke vil ha ladebrikke eller app-løsning slik at ingen kan sniklade på din regning.
 • De boksene vi kommer til å få i borettslaget her er ikke de samme som Circle K kjører tilbud på, vår er mer avansert og inkluderer i tillegg installasjon, derfor er prisen dyrere.
 • Prisen på hhv ca. 19 og 21 tusen INKLUDERER montering.
 • Det er slik at borettslaget må ta kostnaden på selve ladeinfrastrukturen, og dette er lagt inn i budsjettet vårt. Det er slik at loven sier at borettslaget i sin helhet skal betale for infrastrukturen og tilretteleggingen av denne.
 • Beboer som ønsker lademulighet står for boksen inkl montering, månedsabonnement for drift (60kr, denne ligger vanligvis på 78kr i mnd, men furulia har fått en bedre pris) og strømkostnadene 1,2kr per kWh.

På generalforsamlingen ble det også vedtatt følgende vedtektsendring:

5-3 Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybrid

 1. En andelseier som disponerer borettslagets parkeringsplass på borettslagets eiendom til eget bruk, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen i henhold til borettslagets parkeringsreglement. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 2. En andelseier som har rett til å parkere på borettslagets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan søke om parkeringsplass i henhold til parkeringsreglement om å få en plass som er tilrettelagt for at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 3. Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte andelseier, i henhold til parkeringsreglement og de avtaler borettslaget har med leverandør av tjenesten.

Håper dette var oppklarende, og hvis dere har noen spørsmål så send oss en e-post til styret@furulia.no.

Kategorier
Fasade

Valgfrie fasadeløsninger

 • Glassoverbygg for terrasser eller balkonger  (Isolert eller uisolert)
 • Lett-tak (Farge burmateak)
 • Levegg
 • Heve-/skyvedør
 • Vindu til bad
 • Markise

Styret har fått myndighet av generalforsamlingen til å godkjenne søknader om valgfrie løsninger dersom søknadene ligger innenfor standardiserte rammer.

Hovedregelen er at konstruksjon blir oppført i henhold til de krav som fremkommer av byggetegning og utført av fagfolk med ansvarsrett.

De av dere som ønsker å søke om bygging av valgfrie løsninger må henvende seg til styret.

Når det kommer til valg av markise skal dette også søkes om hos styret. Skal man bytte stoff på markisen skal disse fargene benyttes:

Kategorier
dyrehold

Dyrehold

Hos oss i Furulia er vi glade i dyr, likevel må alle som ønsker å ha dyr i vårt borettslag søke styret om dette før dyret anskaffes.

Det er kun tillatt med ett firbeint dyr pr. husstand. De som pr. 15.03.17 har flere firbeinte dyr, kan beholde disse så lenge dyrene lever. Man må søke på nytt hvis man skal anskaffe et nytt dyr.

Innenfor borettslaget område gjelder det båndtvang for firbente dyr hele året.

Eier er ansvarlig for all skade dyret gjør, det være seg bygning eller uteareal. Dyret må ikke være til ulempe for andre med aggressiv opptreden eller utidig bjeffing eller uling.

Eieren skal straks fjerne ekskrementer etter dyret og kaste det i de oppsatte grønne søppelboksene i borettslaget.

Mating av fugler eller dyr kan trekke rotter og andre skadedyr til husene og er derfor ikke tillatt.

Kategorier
Bruksoverlating Utleie

Bruksoverlating/utleie

I et borettslag er utgangspunktet at andelseier selv skal bo i boligen. Vi får likevel spørsmål om det er anledning for andelseier å overlate bruken av boligen til andre. Dette krever i utgangspunktet styrets samtykke, men betyr imidlertid ikke at styret står fritt til å avslå eller innvilge søknader.

Andelseieren vil i visse tilfeller ha krav på å få godkjenning. Når styret behandler en søknad har de ikke adgang til å være mer restriktive enn det loven pålegger dem, men de bør heller ikke være mer liberale. Den viktigste grunnen til dette er at hvis styret blir for liberale undergraver de brukereierprinsippet i borettslagsloven. Videre er det vanskelig å ha en ensartet praksis over tid dersom styret godtar bruksoverlating der lovens vilkår ikke er oppfulgt, mye bruksoverlating kan også svekke bomiljøet, og det er ingen tjent med.

Utdrag fra vedtektene fra Furulia Borettslag (09.03.2017)

4-2 Bruksoverlating

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for inntil tre år.

Andelseieren er en juridisk person

Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner

Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen

Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.

Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

Har en andelseier søkt styret om bruksoverlating plikter styret og gi et eventuelt avslag innen én måned jf. borettslagsloven § 5-7. Dersom avslag ikke er gitt innen denne fristen regnes søknaden som akseptert. 

Det er verdt å merke seg at det er brukeren som ved passivitet anses godkjent, ikke at
andelseieren får bruksoverlate som sådan. Det vil normalt også være andelseieren som må søke, ikke brukeren. 

Styret har altså ikke noen plikt til å besvare søk- nader fra bruker og vil derfor normalt heller ikke bli bundet av passivitetsregelen her.

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at dersom en bruker oppfører seg på en måte som innebærer brudd på borettslagets ordensregler eller vedtekter må styret reagere mot andelseieren, for eksempel gjennom et salgspålegg. Det er andelseierens ansvar at brukeren ikke utviser mislighold overfor borettslaget.

Det er også verdt å merke seg at ved salg av en borettslagsleilighet bortfaller en eventuell bruksoverlating.

Styret i Furulia og NBBO